U bevindt zich > home > werkgroep beleid > verkiezingen 07 juni 2009 eisenprogramma Reizigersbond vzw NL   FR   EN
 

VERKIEZINGEN 07 JUNI 2009 EISENPROGRAMMA REIZIGERSBOND VZW

A.  VLAAMS NIVEAU

Het Vlaamse beleid inzake openbaar vervoer (systematische dotatieverhoging, convenantenbeleid, aanbodsnormering…) werpt vruchten af. Het aantal reizigers verdubbelde tussen 2000 en 2008. Dit werd bereikt door een aantrekkelijk tariefbeleid alsook door de gestructureerde uitbreiding en de systematische kwaliteitsverbetering van het aanbod, namelijk: meer halteplaatsen, nieuwe lijnen, frequentieverhoging, amplitudevergroting en grotere capaciteit met lagevloertrams en –bussen.

Het komt er bijgevolg op aan in de beleidsperiode 2009-2014 deze winst te consolideren en verder te zetten, ter vrijwaring van het leefmilieu, ter verbetering van de verkeersveiligheid, ter verbetering van de leefbaarheid in de dorpskernen en de steden en om elkeen het recht op verplaatsingsvrijheid in de praktijk te waarborgen. In de passende dotatieverhoging moet worden voorzien, zowel voor de exploitatie als voor de investeringen.

De Reizigersbond vzw vraagt in het Vlaams regeerakkoord en in het nieuwe beheerscontract met De Lijn op te nemen:

 1. De bestaande decreten (o.a. basismobiliteit) behouden, met inbegrip van het convenantenbeleid en het netmanagement.
 2. Het voor de klant voordelige (en t.o.v. de brandstofprijs voor eigen auto concurrentiele) tarievenniveau behouden.
 3. Het behoud van het vervoer tegen nultarief bij De Lijn, MIVB en TEC  voor de bestaande doelgroepen, o.a. 65+.
 4. De inspanningen verder zetten ter bescherming van het leefmilieu bij de keuze van het rollend materieel, met inbegrip van experimenten met alternatieve aandrijving.
 5. Het verder zetten van de investeringen in sociale veiligheid, met klemtoon op preventie.
 6. Een betere ontsluiting van de tewerkstellingszones die zich buiten de woonzones bevinden, naar het model van START rond Zaventem.
 7. Voor de investeringen in nieuwe tramlijnen en de realisatie van de bestaande plannen Pegasus, Spartacus, Neptunus: een duidelijke realisatiekalender en de bijbehorende financiering voor de periode 2009-2014.
 8. De kwaliteitsverhoging van het aanbod op het netwerk. De amplitude ‘s avonds (nu op weekdagen tot 21 uur) mag verlaat worden, zodat er voor latere reizigers nog een bus terug wordt aangeboden.
 9. De toegankelijkheid van het integrale netwerk van De Lijn blijven verbeteren en waarborgen, o.m. door de versnelde en systematische aanpassing van de bushalten op gewestwegen met een toegankelijke (“Kasselse”) boordsteen tegen het einde van de looptijd van het nieuwe beheerscontract; auditieve aankondigingen op de ca. 750 hoofdhalten (te gebruiken bij dienstverstoringen en op vraag door visueel gehandicapten), enz.
 10. Systematische training van het rijdend personeel op spontane assistentie van personen met een handicap.
 11. De bestaande telefonische info en meldingen via LijnInfo uitbreiden tot 24u/24u en 7 dagen op 7, in samenwerking met NMBS, MIVB en TEC (cf. internetinfo is geïntegreerd maar is niet voor elkeen en op elk moment continu beschikbaar).
 12. Individuele marketing: potentiële klanten worden proactief benaderd met een oplossing op maat voor hun verplaatsingsbehoeften.
 13. Technische beveiliging: conflictvrije groenfases op elk kruispunt met verkeerslichten; veilige looproutes naar halte, oversteekbaarheid.
 14. Doorstroming op gewestwegen: streefnorm is wachttijd 0 seconden voor tram en bus.
 15. Bestaande geïntegreerde vervoerbewijzen behouden (bv. het gecombineerd abonnement NMBS/De Lijn) én verfijnen naar tariefintegratie, o.a. binnen het nog op te richten vervoersverbond Brussel.
 16. Capaciteit verhogen: extra trams en bussen bovenop het aantal dat nodig is voor de vervanging van exemplaren die einde levensduur naderen.
 17. De netheid van de voertuigen (buiten en binnen) structureel verbeteren.
 18. Versterking van de integratie van het aanbod De Lijn met andere vervoerwijzen, met inbegrip van de deelauto’s (b.v. cambio) en de deelfietsen.
 19. Versterking van de reizigersinspraak van individuele klanten door die ook (ad hoc of structureel) op lijnniveau te organiseren, zie ervaring met het “lijncomité lijn 71” bij de MIVB.
 20. Instellen van een ombudsdienst bij De Lijn, naar het voorbeeld van de bestaande ombudsdienst bij de NMBS en de MIVB.
 21. De eigenheid van De Lijn als extern verzelfstandigd agentschap wordt behouden, met inbegrip van de bestaande verhouding 50/50 voor exploitatie in regie/door privé-exploitanten.

B.  BRUSSELS NIVEAU

In Brussel wordt momenteel een beleid pro openbaar vervoer gevoerd. Desalniettemin moet er nog veel gebeuren om de toekomst van Brussel op het gebied van leefbaarheid veilig te stelen. Dit heeft ook met de gehele mobiliteit te maken, want het autoverkeer met bijbehorende parkeerproblematiek zorgt ervoor dat het niet altijd aangenaam wonen is in Brussel. Openbaar vervoer moet kwaliteit leveren. Een duidelijk hiërarchisch netwerk, met de spoorwegen, het Gewestelijk Expresnet (GEN), de metrolijnen, de tram- en buslijnen kan in hoogstaande kwaliteit resulteren. Hiervoor is een duidelijk zicht op langere termijn nodig en  een volgehouden, systematische realisatie van de plannen.

Het openbaar vervoer moet kwalitatief hoogstaand zijn, zowel qua infrastructuur, halte-inrichting als rollend materieel. De dienstverlening (aanbod: frequentie en amplitude) moet van die aard zijn dat het toereikend is om de reizigers op een aantrekkelijke manier te vervoeren op de meest gewenste momenten. Dit gehele aanbod moet op een duidelijke en attractieve manier gecommuniceerd worden, zodat de reizigers, ook in moeilijke omstandigheden (bv. omleidingen en werkzaamheden), de correcte informatie op de juiste plaats vlot kunnen terugvinden.

Om het de reizigers zo eenvoudig en doorzichtig mogelijk te houden, is - over de grenzen van de diverse vervoerbedrijven - een duidelijke tariefintegratie gewenst, te realiseren via een hoofdstedelijk tariefverbond,

Reizigersbond vzw, 17 februari 2009

Foto - Op- en afstap: toegankelijkheid in Brussel is zwak!

Op- en afstap: toegankelijkheid in Brussel is zwak!

Foto - Overstappen tussen trein, tram, bus, auto en fiets kan op veel plaatsen beter!

Overstappen tussen trein, tram, bus, auto en fiets kan op veel plaatsen beter!